25198789195_d0ecfd3af1_z

Foto: Stranger #1 av d26b73CC BY

En dag om om arbetsmiljö

Er viktigaste dag?

Målet är att deltagarna i dagen hos er ska ha fått en tydligare bild kring risker i den egna arbetsgruppen samt vilken roll ledare och arbetsmiljöombud har i att undersöka, förebygga och hantera dessa.

Vi arbetar med en hög grad av interaktion och kunskapspassen varvas med gruppsamtal och workshops.

Dagens innehåll:   

Nya sätt att arbeta – nya risker.

Betydelsen av begreppen organisatorisk, social och psykosocial arbetsmiljö.

Ohälsotecken att vara uppmärksam på. Kraven som ställs på organisationen det systematiska arbetsmiljöarbetet.

De nya kraven på hälsofrämjande, utvecklande och rehabiliterande arbete angående:

  • Arbetsbelastning: Balans mellan krav och resurser, motsägelsefulla krav, möjligheter till återhämtning.
  • Arbetets innehåll:  Tydligt arbetsinnehåll, prioriteringar, möjlighet att påverka.
  • Starkt psykiskt påfrestande arbete: Påfrestande eller hotfulla situationer, kamratstöd, avlastningssamtal och debriefing. Hur vet man när stöd behövs?
  • Arbetstid: Gränslöst arbete i en digital värld, återhämtning.
  • Kränkande särbehandling: Vad kränkande särbehandling innebär. Vad krävs av rutinerna?
  • Hög arbetsbelastning: Vissa blir stimulerade medan andra blir stressade vid hög arbetsbelastning. Hur kan du som ledare ge förutsättningar för att ”mycket att göra” upplevs som stimulerande?

För alla dessa krav undersöker vi hur just era risker ser ut och hur kan ni förebygga och åtgärda dessa.

Det är möjligt att arrangera kursen internt hos er eller i extern lokal.

Hör av dig om du är intresserad!