IMG_2536

Verksamhetsplan

Med mycket som ska göras så fort som möjligt är det en grannlaga uppgift att få medarbetarna att prioritera sin tid utifrån mål med betydligt längre tidshorisont. Vi ser att det är ett av de starkaste skälen till varför förändringsarbete ofta drar ut på tiden eller inte alls når fram.

Med en tydligt förankrad målbild är det lättare att utvecklas och att arbeta i samma riktning. Alla medarbetare behöver en tydlig bild av just sina aktiviteter i verksamhetsplanen för att skapa fokus och prioritet kring det som långsiktigt är viktigt.

Var vill ni vara om ett eller två år?

Vi hjälper ledningen att ta fram ett tydligt utvärderingsbart mål med några delmål. Sedan är det dags för medarbetarna att tillsammans skapa aktiviteter som ska leda till att delmålen uppfylls.

Efter en VP-workshop kring verksamhetsplanen vet alla medarbetare vilka aktiviteter var och en är inblandad i: när de startar och avslutas och vem som ansvarar för vad.